Regulamin newslettera

REGULAMIN USŁUGI NEWSLETTER

§ 1. Postanowienia ogólne

1.  Niniejszy Regulamin Usługi Newsletter, zwanym dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia usługi dostarczania treści drogą poczty elektronicznej (zwanej dalej „usługą Newsletter”) przez Operatora Usługi.

2.  Operatorem Usługi jest firma SINUS Jarosław Kozdroń z siedzibą w Lublinie, pod adresem ul. Krochmalna 8.

3.  Do korzystania z usługi Newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu poczty elektronicznej (e-mail), natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.

 

§ 2. Przedmiot usługi

1.  Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Operatora Usługi na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomości zawierających informacje dotyczące oferty (w tym promocji) sklepu internetowego dostępnego w domenie sinuslighting.pl lub salonów sprzedażowych prowadzonych przez Operatora Usługi bądź spółki powiązane z Operatorem Usługi, a także wydarzeń związanych z promocją produktów oferowanych przez te spółki.

2.  Użytkownik poprzez zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter z Operatorem Usługi, udostępnia swój adres poczty elektronicznej (e-mail), podany w formularzu rejestracyjnym, w celu otrzymywania wiadomości, o których mowa w postanowieniach powyższych.

3.  Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi po zawarciu umowy o korzystanie z usługi Newsletter.


 § 3. Warunki korzystania

1.  Usługa Newsletter jest bezpłatna

2.  Korzystać z usługi Newsletter może każda osoba, która na stronie internetowej w domenie sinuslighting.pl w części dotyczącej Newsletter poda swój adres e-mail, a następnie kliknie przycisk „Wyślij”. Kliknięcie wskazanego przycisku powoduje przesłanie podanego adresu e-mail do Operatora Usługi oraz uruchomienie świadczenia usługi Newsletter.

3.  Klient korzystając z usługi Newsletter zobowiązany jest od powstrzymania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności w zakresie podawania danych cudzych bez zgody osób uprawnionych. 

4.  Poszczególne wiadomości, wysyłane w ramach usługi Newsletter, stanowią utwory w rozumieniu prawa autorskiego i podlegają ochronie określonej w przepisach prawa. Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub bez zgody Operatora Usługi stanowić może naruszenie prawa.

 

§ 4. Czas trwania usługi

1.  Umowa o korzystanie z usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.

2.  Klient ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.

3.  Osoba korzystająca z usługi Newsletter wypowiada umowę o korzystanie z tej usługi poprzez skierowanie oświadczenia w tym przedmiocie na adres e-mail kontakt@sinuslighting.pl, lub pocztą na adres Operatora Usługi podany w postanowieniu § 1 Regulaminu.

4.  Operator Usługi może zawiesić bądź zakończyć świadczenie usługi Newsletter po uprzednim poinformowaniu Klientów na podane przez nich adresy e-mail.

5.  Operator Usługi ma prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail podanego przez Klienta.

 

§ 5. Dane osobowe

1.  Operator Usługi jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usługi Newsletter.

2.  Dane osobowe są przetwarzane na podstawie wskazania adresu poczty elektronicznej do realizowania usługi Newsletter. 

3.  Dane osobowe są przetwarzane przez Operatora Usługi zgodnie z przepisami prawa oraz wyłącznie w celach związanych z realizacją usługi Newsletter (informowania o produktach i usługach dostępnych w ofercie).

4.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wykonania Usługi Newsletter.

5.  Na podstawie zawartej umowy o współadministrowanie, dane osobowe mogą być przekazywane pomiędzy Operatorem Usługi i spółkami z nim powiązanymi, tj.: 

a.  R22 S.A.  Ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań;

b.  UAB “MailerLite”, J. Basanavičiaus 15, LT-03108 Vilnius, Lithuania

c.  OVH Sp. z o.o., ul. Swobodna 1, 50-088 Wrocław.

6.  Dane osobowe przechowywane są do czasu wycofania zgody na otrzymywanie usługi Newsletter. a po tym okresie, na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. obrona przed roszczeniami).

7.  Operator Usługi zapewnia osobom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a ponadto prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych właściwymi przepisami. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.  Dane osobowe dotyczące Uczestników są chronione przez Operatora Usługi przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

9.  W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych zgłoszonych w toku świadczenia usługi Newsletter nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednie zapisy Polityki Prywatności, której treść dostępna jest na stronie https://sklep.sinuslighting.pl/index.php?route=information/information&information_id=3.

 

§ 6. Reklamacje

1.  Reklamacje dotyczące usługi Newsletter należy składać na adres mailowy kontakt@sinuslighting.pl lub pocztą bezpośrednio na adres Operatora Usługi.

2.  W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze Newsletter i jakie są oczekiwania wobec rozstrzygnięcia reklamacji.

3.  Operator Usługi rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.


§ 7.  Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 października 2019 roku.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. O treści zmian Regulaminu Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie pod adresem Sklepu internetowego sklep.sinuslighting.pl wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie Sklepu internetowego przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. 

3. Klienci zostaną także powiadomieni o zmianie Regulaminu przez przesłanie na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany w formularzu rejestracji, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.